NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  Gostilne in birti v Koprivniku  CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 640.43(497.4Koprivnik) MATKO, Matjaž Gostilne in birti v Koprivniku : iz fotografske dediščine       Kočevarjev = Gasthäuser und Wirte in Nesseltal : aus dem           fotographischen Erbe der Gottscheer / [avtor Matjaž Matko ; prevod v nemščino Tomaž Markovič, prevod v kočevarsko narečje Maridi      Tscherne]. - Koprivnik : Zavod za ohranitev kulturne dediščine     Nesseltal Koprivnik, 2010 ISBN 978-961-92496-3-5 1. Gl. stv. nasl. 252772608 KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            okoli leta 1940 DOGODEK:      Janez Grčman ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:     8,7 x 13,8 cm    OPOMBE:          objavljeno v  publikaciji - Matko, Matjaž. Gostilne in birti v Koprivniku, stran 11. Vaški pastir Janez Grčman, okoli leta 1940. Vir: Olga Grčman por. Poje, Koprivnik 1a.
Prednja stran: KK 118_a Zadnja stran:  KK 118_b
Datum obdelave gradiva: 03. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 118/KK