NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  Koprivnik in njegovi ljudje            CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 94(497.4 Koprivnik) 929((497.4 Koprivnik) MAKAROVIČ, Marija  Koprivnik in njegovi ljudje / Marija Makarovič ; (arhivsko gradivo arhiv Pokrajinskega muzeja Kočevje …e tal.). 1. Izd., 1. Natis.- Ljubljana:¨«Maks Viktor« ; Dolenjske Toplice : Društvo kočevarjev staroselcev, 2010 Vsebuje tudi: Moje srce je ostalo v Koprivniku : življenske pripovedi, pričevanja in zgodbe o Hribu pri Koprivniku in Koprivniku / Anna Loser_(et.al.) ISBN 978-961-92021-5-9 (»Maks Viktor«) 1. Moje srce je ostalo v Koprivniku     254162432       KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            okoli leta 1955 DOGODEK:      gradbeni oder pred osnovno šolo v Koprivniku ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    13,6 x 8,7cm      OPOMBE:          objavljeno v  publikaciji - Makarovič, Marija. Koprivnik in njegovi ljudje, stran 396.
Povzetek: KOPRIVNIK ON NJEGOVI LJUDJE, stran 479, slika 9 Vsi koprivniški učenci in učenke pred staro šolo v obnavljanju, okoli leta 1955 Original hrani Matjaž Matko!
Prednja stran: KK 117_a Zadnja stran:  KK 117_b
Datum obdelave gradiva: 03. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 117/KK