NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  Koprivnik in njegovi ljudje            CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 94(497.4 Koprivnik) 929((497.4 Koprivnik) MAKAROVIČ, Marija  Koprivnik in njegovi ljudje / Marija Makarovič ; (arhivsko gradivo arhiv Pokrajinskega muzeja Kočevje …e tal.). 1. Izd., 1. Natis.-Ljubljana:¨«Maks Viktor« ; Dolenjske Toplice : Društvo kočevarjev staroselcev, 2010 Vsebuje tudi: Moje srce je ostalo v Koprivniku : življenske pripovedi, pričevanja in zgodbe o Hribu pri Koprivniku in Koprivniku / Anna Loser_(et.al.) ISBN 978-961-92021-5-9 (»Maks Viktor«) 1. Moje srce je ostalo v Koprivniku     254162432       KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            20. 3. 1924 DOGODEK: portret Anne Tschinkel ZALOŽNIK: Fotograf  Jos. Dornig Fotograf  Gottschee* FOTOGRAF: Josef Dornig,, starejši*                            DIMENZIJE:    8,6 x 13,7 cm – foto razglednica OPOMBE:        objavljeno v  publikaciji - Makarovič, Marija. Koprivnik in njegovi ljudje, stran 401.
 (Foto: Jos. Dornig, Gottschee))* *Ugotovitev Matjaž Matko, objavljeno v publikacijah: - Matko, Matjaž. 5 fotografov Kočevarjev -    Matko,    Matjaž.    IZGUBLJENI    ALBUM    O    FOTOGRAFU, KOČEVJU, KOČEVSKI IN DRUŽINI DORNIG, Lastnik foto razglednice Matjaž Matko.
Prednja stran: KK 063_a Zadnja stran:  KK 063_b
Datum obdelave gradiva: 24. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 063/KK