NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  Izgubljeni album o fotografu, Kočevju, Kočevski, Kočevarjih in družini Dornig                                                                                                                                              CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana CIP 77.047.1(497.4Kočevje)(084.12) MATKO, Matjaž Izgubljeni album o fotografu, Kočevju, Kočevski, Kočevarjih in družini Dornig / Matjaž Matko.- 1, izd – Kočevje : Bela Svetloba. 2007   ISBN 978.961-92261-0-0   236053248 KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            okoli leta 1938 DOGODEK: foto razglednica ZALOŽNIK: Fotograf Jos. Dornig Kočevje FOTOGRAF: Josef Dornig, mlajši                            DIMENZIJE:    13,9 x 8,3 cm  OPOMBE: objavljeno v publikaciji - Matko, Matjaž. IZGUBLJENI ALBUM O FOTOGRAFU, KOČEVJU, KOČEVSKI IN DRUŽINI DORNIG, poglavje Izgubljeni album Kočevske  stran 51.
ŽANDARJI IZ KOPRIVNIKA Po pripovedovanju gospe Marte Triplat, rojene Skubic, iz Ljubljane je na fotografiji njena mama Mimi Wuchse iz Koprivnika št. 44 v družbi domačih fantov in žandarjev iz Koprivnika. Koprivnik je vse do začetka 2. Svetovne vojne imel žandarmerijsko postajo, ki je štela tri može. Posadka je delovala v sklopu žandarmerijskega polka iz Kočevja v takratni občini Koprivnik. Posnetek je nastal v Koprivniku okoli leta 1938, na posnetku pa so v ozadju hiše zgornjega dela vasi, imenovanega Nakl.
Prednja stran: KK 058_a Zadnja stran:  KK 058_b
Datum obdelave gradiva: 23. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 058/KK