NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  Gostilne in birti v Koprivniku CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 640.43(497.4Koprivnik) MATKO, Matjaž Gostilne in birti v Koprivniku : iz fotografske dediščine       Kočevarjev = Gasthäuser und Wirte in Nesseltal : aus dem           fotographischen Erbe der Gottscheer / [avtor Matjaž Matko ; prevod v nemščino Tomaž Markovič, prevod v kočevarsko narečje Maridi      Tscherne]. - Koprivnik : Zavod za ohranitev kulturne dediščine     Nesseltal Koprivnik, 2010 ISBN 978-961-92496-3-5 1. Gl. stv. nasl. 252772608 KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            okoli leta 1930 DOGODEK: foto razglednica ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    13,8 x 8,4 cm  OPOMBE: večkrat objavljeno v različnih publikacijah. Npr. - Matko, Matjaž. Gostilne in birti v Koprivniku, stran 22 – 23. - Makarovič, Marija. Koprivnik in njegovi ljudje, stran 396, slika 28.
WUCHSEJEVO  GOSPODARSKO POSLOPJE IN 'FEDERWAGEN' Hans Wuchse je bil lastnik posestva, ki se je razprostiralo na 21 ha 63 ar in 92 m. Temu primerno veliko je bilo gospodarsko poslopje. Gospodarsko poslopje je novi lastnik pred leti podrl in na istem mestu postavil nov stanovanjski objekt (Koprivnik št. 1). Ostala pa je fotorazglednica, na kateri je gostilničar na zapravljivčku odpeljal svoje goste neznano kam. V Koprivniku so za malo bolj gosposki voz z vzmetmi, narejenimi pri domačem kovaču, uporabljali izraz 'federwagen'.
Prednja stran: KK 056_a Zadnja stran:  KK 056_b
Datum obdelave gradiva: 21. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 056/KK