NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  Gostilne in birti v Koprivniku  CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 640.43(497.4Koprivnik) MATKO, Matjaž    Gostilne in birti v Koprivniku : iz fotografske dediščine       Kočevarjev = Gasthäuser und Wirte in Nesseltal : aus dem           fotographischen Erbe der Gottscheer / [avtor Matjaž Matko ; prevod v nemščino Tomaž Markovič, prevod v kočevarsko narečje Maridi      Tscherne]. - Koprivnik : Zavod za ohranitev kulturne dediščine     Nesseltal Koprivnik, 2010 ISBN 978-961-92496-3-5 1. Gl. stv. nasl. 252772608                                                                                                                              KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            okoli leta 1930 DOGODEK: foto razglednica ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:     13,9 x 8,6 cm      OPOMBE: večkrat objavljeno v različnih publikacijah. Npr. - Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941.  
GOSTILNA IN MESARIJA LACKNER Ne vemo, če je avtor razglednice fotograf Josef Dornig iz Kočevja, dekleti pred hišo pa sta zagotovo sestri Sali (Rosalia) in Anne (Ana) Lackner. Njun oče Josef Lackner se je priženil k Bajbleževim (Beibleisch) v Koprivnik št. 9. Očetovo obrt je kasneje prevzel sin Herman Lackner, ki je imel poleg gostilne tudi mesarijo. Hišo so prenovili v tridesetih letih prejšnjega stoletja, zato je morala biti razglednica izdana okoli leta 1930. V tistih časih je bilo v navadi, da je gostilničar izdal razglednico v omejeni nakladi, zato ima  še toliko večjo zbirateljsko vrednost.
Prednja stran: KK 054_a Zadnja stran:  KK 054_b
Datum obdelave gradiva: 21. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 054/KK