NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864               KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            izdana po prvi svetovni vojni DOGODEK: foto razglednica ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    13,9 x  9,0 cm        OPOMBE: objavljeno v publikaciji - Matko, Matjaž.  Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,    poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941, stran 42 – 43.     
Neznana sta tako avtor razglednice kot letnica njenega nastanka. Verjetno je nastala v prvem desetletju prejšnega stoletja, vendar se z datumom ne mislimo obremenjevati. Na njej izstopa zgornji del vasi, ki so ga imenovali Nakl. Tukaj je vaška luža ali kal, ki je služila za napajanje živine. Staro slovensko ime 'kal' so prebivalci najbrž združili z nemškim besednjakom. Na vprašanje: »Kam greš?« so odgovarjali: »Nach kal«. Leta 1942 je italijanski okupator požgal ta del vasi, na kar obiskovalca še danes spominjajo ruševine, ostali del pa ogradil z bodečo žico in vas zavaroval z bunkerji.
Prednja stran: KK 052_a Zadnja stran:  KK 052_b
Datum obdelave gradiva: 20. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 052/KK