NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:   Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                                             KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            19. 8. 1939* DOGODEK: foto razglednica ZALOŽNIK: Franc Rabuse, Kostanjevica               FOTOGRAF: Franc Rabuse, Kostanjevica               DIMENZIJE:    13,9 x 8,9 cm         OPOMBE: Objavljeno v  publikaciji. Npr. Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje FRANZ RABUSE IN KOPRIVNIK, stran 90 - 91. Makarovič, Marija. Koprivnik in njegovi ljudje, (naslovnica). *Matjaž Matko hrani fotografske plošče (negative) iz katerih je razviden datum nastanka posnetka! 
Akvarel iz leta 1928, ki ga je narisal gospod Michael (Mihael) Ruppe, je tako navdušil gospoda Franca Rabuseja, da je leta 1939 iz istega mesta naredil fotorazglednico Koprivnika. Na  fotografiji se ne vidi vasi Hrib (Büchel), zgoraj levo, zato pa se med obdelanimi polji osredotočimo na kapelico ob glavni cesti proti Hribu. Obcestno kapelico so tako kot večino sakralnih objektov v petdesetih letih prejšnjega stoletja porušili in ruševine kasneje odstranili.
Prednja stran: KK 049_a Zadnja stran:  KK 049_b
Datum obdelave gradiva: 19. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 049/KK