NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:   Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                                             KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            19. 8. 1939* DOGODEK: foto razglednica ZALOŽNIK: Franc Rabuse, Kostanjevica               FOTOGRAF: Franc Rabuse, Kostanjevica               DIMENZIJE:     8,2 x 11,5 cm   OPOMBE: objavljeno v  publikaciji - Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje FRANZ RABUSE IN KOPRIVNIK, stran 86 – 87. *Matjaž Matko hrani fotografske plošče (negative) iz katerih je razviden datum nastanka posnetka! 
Priljubljeno shajališče Koprivničanov v duhovnem in posvetnem življenju je bil prostor pred cerkvijo na fotografiji. Ana se tistega avgustovskega dne davnega leta 1939 spominja vrstnikov na kamnitih stopnicah pred cerkvijo in fotografa s pristriženimi brki. Spominja se prešernega smeha vaških otrok in tiste otroške igre. Marička sedi na kamenu, na kamenu. Marička češe zlate lase, zlate lase. Marička začne jokati, jokati. Marička, zákaj jokaš ti? Zato, ker moram jutri umret, umret.
Prednja stran: KK 047_a Zadnja stran:  KK 047_b
Datum obdelave gradiva: 19. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 047/KK