NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas                CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                         5 fotografov Kočevarjev    CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.04(497.4Kočevje)(091) MATKO, Matjaž    [Pet]    5 fotografov Kočevarjev = 5 Fotografen Gottscherrr / Matjaž     Matko ; [povzetek v nemščino Tomaž Markovič]. - Koprivnik : Zavod  za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik, 2010. - (Iz   fotografske dediščine Kočevarjev) ISBN 978-961-92496-2-8 249513728                                                                            KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            19. 8. 1939* DOGODEK: foto razglednica ZALOŽNIK: Franc Rabuse, Kostanjevica               FOTOGRAF: Franc Rabuse, Kostanjevica               DIMENZIJE:     13,9 x 8,9 cm      OPOMBE: objavljeno v  publikacijah. -  Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje FRANZ RABUSE IN KOPRIVNIK. - Matko, Matjaž. 5 fotografov Kočevarjev, poglavje Fotograf Franc Rabuse, stran 20. - Otterstädt, Herbert. Gottschee • Verlone Heimat deutscher Waldbauern (naslovnica). - Petschauer, Erich, Das Jahrhundertbuch der Gottscheer,1980. *Matjaž Matko hrani fotografske plošče (negative) iz katerih je razviden datum nastanka posnetka!  Foto razglednica je original, leva postavitev, desni rob je bel! Primerjaj 044KK!
Kako dober in zanesljiv kronist in fotograf tistega časa je bil Franc Rabuse lahko povesta avtorja, ki sta njegove fotografije objavila v publikacijah. Erich Petschauer v delu Das Jahrhundertbuch der Gottscheer,1980 in Herbert Otterstädt v knjigi Gottschee Verlone Heimat deutscher Waldbauern, 1962. Obe originalni fotorazglednici oziroma fotografski stekleni plošči ima avtor, ki je poskrbel, da fotografu Francu Rabuseju pripada avtorstvo fotografij, s katerima je ovekovečil panoramski pogled kraja.
Izgubljena domovina nemških kmetov Verlone Heimat deutscher Waldbauern
Prednja stran: KK 045_a Zadnja stran:  KK 045_b
Datum obdelave gradiva: 19. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 045/KK