NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                                             KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            19. 8. 1939* DOGODEK: foto razglednica ZALOŽNIK: Franc Rabuse, Kostanjevica               FOTOGRAF: Franc Rabuse, Kostanjevica               DIMENZIJE:     13,9 x 8,9 cm      OPOMBE: objavljeno v  publikaciji. Npr. - Matko, Matjaž.  Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje FRANZ RABUSE IN KOPRIVNIK, stran 88 -89. *Matjaž Matko hrani fotografske plošče (negative) iz katerih je razviden datum nastanka posnetka!  Foto razglednica je original, leva postavitev, desni rob je bel! Primerjaj 042 KK!
V Koprivniku je ob glavni ulici stala hiša rodbine Rabuse. Domačin Ernst Stalzer, ki je v sorodu s Francem Rabusejem, v svoji  vaški kroniki omenja posest Rabusejevih ali Üntrstauzarsch, kakor se je po domače reklo hiši dedka Leonharda. Na mestu, kjer je nekoč stala hišna številka 21 in kjer se je rodil Francev oče Ivan, je danes vrt. Vrt spada k hiši Koprivnik 36. Del sosednje strehe (na fotografiji levo) je prav tako spadal k hišni številki 21; v njej je v času, ko je fotografija nastala, živela šivilja Pavli Breser iz Starega Brezja. Tudi sosednje hiše (na fotografiji desno) danes ni več. Pred drugo svetovno vojno je imela hišno št. 22 in je bila last Michaela Meditza, po domače Schlössarsch.
Prednja stran: KK 043_a Zadnja stran:  KK 043_b
Datum obdelave gradiva: 19. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 043/KK