NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                                                KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            19. 8.1939* DOGODEK: foto razglednica ZALOŽNIK: Franc Rabuse, Kostanjevica               FOTOGRAF: Franc Rabuse, Kostanjevica               DIMENZIJE:     13,9 x 8,9 cm        OPOMBE: Objavljeno v  publikaciji. Npr. - Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje FRANZ RABUSE IN KOPRIVNIK. *Matjaž Matko hrani fotografske plošče (negative) iz katerih je razviden datum nastanka posnetka!  Foto razglednica je original, leva postavitev, desni rob je bel! Primerjaj 043 KK!
Prednja stran: KK 042_a Zadnja stran:  KK 042_b
Datum obdelave gradiva: 19. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 042/KK