NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                                                KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            19. 8.1939* DOGODEK: foto razglednica ZALOŽNIK: Franc Rabuse, Kostanjevica               FOTOGRAF: Franc Rabuse, Kostanjevica               DIMENZIJE:     13,9 x 8,9 cm        OPOMBE: objavljeno v  publikaciji. Npr. - Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje FRANZ RABUSE IN KOPRIVNIK, stran 80 – 81. *Matjaž Matko hrani fotografske plošče (negative) iz katerih je razviden datum nastanka posnetka!  Foto razglednica je original, leva postavitev, desni rob je bel! Primerjaj 040 KK!
Župnijsko cerkev svetega Jakoba so v sredi tridesetih let v celoti obnovili z darovi in denarjem rojakov iz Amerike. Poudariti je treba, da so se pri obnovi izkazali tudi vaščani. Domačin Eduard Meditz, Koprivnik 4 (Machonsch), je po naročilu gospoda župnika Schauerja izdelal nove cerkvene klopi. Del ene od teh klopi, ki se nahaja pri avtorju knjige, pa je tudi vse, kar nas spominja na cerkev svetega Jakoba. Na Jožefovo, 19. 3. 1949, so jo namreč zažgali. Ruševine cerkve so kljubovale času, dokler delavci takratne komunale niso odpeljali preostali gradbeni material. Zvonik je stal še v šestdesetih letih.
Prednja stran: KK 041_a Zadnja stran:  KK 041_b
Datum obdelave gradiva: 18. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 041/KK