NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                    KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            19. 4. 1940 DOGODEK:   sestavljena foto razglednica ZALOŽNIK: Zal. Rihard Schneller, trg. Koprivnik               FOTOGRAF: Josef Dornig, mlajši*   in Vjekoslav Kramarič Ljubljana*            DIMENZIJE:     14,0 x 9,0 cm        OPOMBE: večkrat objavljeno v različnih publikacijah. Npr. - Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941, stran 50 – 51. *Ugotovitev Matjaža Matka. Avtorski posnetek (zgornja fotografija) pripada fotografu Josefu Dornigu, mlajšemu (IZGUBLJENI ALBUM O FOTOGRAFU, Kočevju, Kočevski, Kočevarjih in družini Dornig, 2007, ISBN 978-961-92261- O-O). Nesporno avtor panoramske fotografije je Vjekoslav Kramarič iz Ljubljane. Primerjaj; fototeka SEM Ljubljana in domoznanska razstava »Novomeški fotograf Vjekoslav Kramarič« (vabilo).
Razglednico je založil gospod Rihard Schneller, lesni manipulant in trgovec iz Koprivnika. Poslana je iz Koprivnika 19. aprila 1940. Fotograf Josef Dornig mlajši je Schnellerjevo družino fotografiral v letih 1935 – 1936. Postavil jih je pred družinsko hišo Koprivnik 43 (tudi trgovina z mešanim blagom) skupaj z motornim kolesom in s tovornim avtomobilom, ki je za pogon uporabljal lesne brikete. Pred hišo stojijo gospod Rihard (Richard) Schneller (s kravato), žena Nežka, rojena Romih, in sin Rihard mlajši (deček v otroškem krilcu).
Prednja stran: KK 037_a Zadnja stran:  KK 037_b
Datum obdelave gradiva: 17. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 037/KK