NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                    KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            26. 7. 1939 DOGODEK:   sestavljena foto razglednica ZALOŽNIK: Zal. Rihard Schneller, trg. Koprivnik               FOTOGRAF: Josef Dornig, mlajši*   in Vjekoslav Kramarič Ljubljana*            DIMENZIJE:     14,0 x 9,0 cm        OPOMBE: večkrat objavljeno v različnih publikacijah. Npr. - Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941.   *Ugotovitev Matjaža Matka. Avtorski posnetek (zgornja fotografija) pripada fotografu Josefu Dornigu, mlajšemu (IZGUBLJENI ALBUM O FOTOGRAFU, Kočevju, Kočevski, Kočevarjih in družini Dornig, 2007, ISBN 978-961-92261- O-O). Nesporno avtor panoramske fotografije je Vjekoslav Kramarič iz Ljubljane. Primerjaj; fototeka SEM Ljubljana in domoznanska razstava »Novomeški fotograf Vjekoslav Kramarič« (vabilo).
Prednja stran: KK 036_a Zadnja stran:  KK 036_b
Datum obdelave gradiva: 17. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 036/KK