NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864   KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            9. 4. 1939 DOGODEK: natisnjena razglednica ZALOŽNIK: Fotograf  Jos. Dornig*               FOTOGRAF: Josef Dornig, mlajši*               DIMENZIJE:    14,6 x 9,5 cm         OPOMBE: večkrat objavljeno v različnih publikacijah. Npr. - Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941.
GOSTILNA ROŽIČ (Kürteisch) Razglednica se je v prvi polovici prejšnjega stoletja pojavljala v dveh inačicah: kolorirana in v črno-beli tehniki. Izdajatelj je bil Josef Roschitsch, gostilničar iz Koprivnika. Fotografije so nastale okoli leta 1922, njihov avtor je fotograf Josef Dornig starejši iz Kočevja. V levem kotu razglednice izstopajo ljudje pred gostilno. Gospod Ernst Stalzer iz Koprivnika je dober kronist in jih v svoji vaški kroniki omenja v naslednjem vrstnem redu (od leve proti desni): Johann Meditz iz Poljan, Adolf Kump, Janez Grčman iz Koprivnika Wilhelm Meditz iz Poljan, gostilničar Josef Roschitsch z ženo Theresio in skrajno desno Josef Trampusch iz Koprivnika.
Prednja stran: KK 029_a Zadnja stran:  KK 029_b
Datum obdelave gradiva: 16. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 029/KK