NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: Gostilne in birti v Koprivniku  CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 640.43(497.4Koprivnik) MATKO, Matjaž Gostilne in birti v Koprivniku : iz fotografske dediščine       Kočevarjev = Gasthäuser und Wirte in Nesseltal : aus dem           fotographischen Erbe der Gottscheer / [avtor Matjaž Matko ; prevod v nemščino Tomaž Markovič, prevod v kočevarsko narečje Maridi      Tscherne]. - Koprivnik : Zavod za ohranitev kulturne dediščine     Nesseltal Koprivnik, 2010 ISBN 978-961-92496-3-5 1. Gl. stv. nasl. 252772608                          KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            19. 10. 1929 DOGODEK: kolorirana razglednica ZALOŽNIK: Josef Dornig, starejši*               FOTOGRAF: Josef Dornig, starejši*               DIMENZIJE:     13,8 x 8,9 cm           OPOMBE: večkrat objavljeno v različnih publikacijah. Npr. Matko, Matjaž.  Gostilne in birti v Koprivniku, stran 18 – 19. *Ugotovitev Matjaža Matka. Avtorski posnetek pripada fotografu Josefu Dornigu, mlajšemu (IZGUBLJENI ALBUM O FOTOGRAFU, Kočevju, Kočevski, Kočevarjih in družini Dornig, 2007, ISBN 978-961-92261-O-O). 
GOSTILNA ROŽIČ (Kürteisch) Razglednica se je v prvi polovici prejšnjega stoletja pojavljala v dveh inačicah: kolorirana in v črno-beli tehniki. Izdajatelj je bil Josef Roschitsch, gostilničar iz Koprivnika. Fotografije so nastale okoli leta 1922, njihov avtor je fotograf Josef Dornig starejši iz Kočevja. V levem kotu razglednice izstopajo ljudje pred gostilno. Gospod Ernst Stalzer iz Koprivnika je dober kronist in jih v svoji vaški kroniki omenja v naslednjem vrstnem redu (od leve proti desni): Johann Meditz iz Poljan, Adolf Kump, Janez Grčman iz Koprivnika Wilhelm Meditz iz Poljan, gostilničar Josef Roschitsch z ženo Theresio in skrajno desno Josef Trampusch iz Koprivnika.
Prednja stran: KK 028_a Zadnja stran:  KK 028_b
Datum obdelave gradiva: 16. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 028/KK