NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                                                KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            8. 9. 1918 DOGODEK: kolorirana razglednica ZALOŽNIK: Jahann Röthel Graflinden               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    13,9 x 9,8 cm        OPOMBE: objavljeno v  publikaciji - Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941. Johann Röthel je prvotno deloval v Knežji lipi, kasneje je svojo dejavnost preselil v Kočevje. 
Prednja stran: KK 021_a Zadnja stran:  KK 021_b
Datum obdelave gradiva: 10. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 021/KK