NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: Gostilne in birti v Koprivniku  CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 640.43(497.4Koprivnik) MATKO, Matjaž Gostilne in birti v Koprivniku : iz fotografske dediščine       Kočevarjev = Gasthäuser und Wirte in Nesseltal : aus dem           fotographischen Erbe der Gottscheer / [avtor Matjaž Matko ; prevod v nemščino Tomaž Markovič, prevod v kočevarsko narečje Maridi      Tscherne]. - Koprivnik : Zavod za ohranitev kulturne dediščine     Nesseltal Koprivnik, 2010 ISBN 978-961-92496-3-5 1. Gl. stv. nasl. 252772608              KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            med leti 1905 - 1910 DOGODEK: fotografija ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    12,7 x 7,9 cm          OPOMBE:  objavljeno v publikaciji - Matko, Matjaž. GOSTILNE IN BIRTI V KOPRIVNIKU, stran 14. - Makarovič, Marija. KOPRIVNIK IN NJEGOVI LJUDJE, stran 393.
Nedeljski obiskovalci v Koprivniku so si lahko privoščili domače piščance, pitane purane in gosi. Na fotografiji pred gostilno Hansa Wuchseja v ospredju izstopajo pernate živali. Gostilničarjeva žena Josefina in hči Mimi sta bili pri vodenju gostilne nepogrešljiva pomoč  v kuhinji. Predvsem Mimi je bila odlična kuharica, znana po pripravi  kočevarskih jedi.
Prednja stran: KK 020_a Zadnja stran:  KK 020_b
Datum obdelave gradiva: 14. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 020/KK