NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  Gostilne in birti v Koprivniku   CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 640.43(497.4Koprivnik) MATKO, Matjaž Gostilne in birti v Koprivniku : iz fotografske dediščine       Kočevarjev = Gasthäuser und Wirte in Nesseltal : aus dem           fotographischen Erbe der Gottscheer / [avtor Matjaž Matko ; prevod v nemščino Tomaž Markovič, prevod v kočevarsko narečje Maridi      Tscherne]. - Koprivnik : Zavod za ohranitev kulturne dediščine     Nesseltal Koprivnik, 2010 ISBN 978-961-92496-3-5 1. Gl. stv. nasl. 252772608             KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:             23. 6. 1905 DOGODEK: razglednice ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    13,7 x 9,0 cm        OPOMBE:  Objavljeno v publikaciji: - Matko, Matjaž. Gostilne in birti v Koprivniku, stran 26 – 27.
GOSTILNA KUMP Franz Stalzer je leta 1897 prodal hišo s posestvom v Koprivniku št. 23 Johannu Kumpu starejšemu (*1860) iz Kumrove vasi. Poročen je bil z Magdaleno Kosar (*1862). V zakonu so se jima rodili trije otroci. Gostilno je verjetno odprl okoli leta 1900. Leta 1908 je Johann starejši zbolel in kmalu zatem umrl. Nekateri nepremišljeni posli so botrovali, da je posestvo prišlo na rob propada. Gostilno in posest je nasledil sin Johann Kump mlajši. Johann Kump mlajši se je rodil 13.5.1894 v Kumrovi vasi. Po končani ljudski šoli v Koprivniku je odšel v Kočevje, da se izuči za mesarja. Poklic mesarja je obesil na klin, saj mu je med tem umrl oče. Ostareli materi je pomagal voditi posestvo in gostilno, vendar je bil kmalu  mobiliziran v vojsko. Sovražna vojska ga je zajela v Rusiji in posrečilo se mu je, da se je kmalu vrnil iz ujetništva v rodni Koprivnik. Po končani vojni je postavil posest na noge in gostilni dal novo podobo. Leta 1925 so stari čopi na strehi izginili, zamenjano in prekrito z novo betonsko kritino je bilo ostrešje. Na južni strani poleg gostilne je naredil novo kegljišče. Podjetni Johann je dejavnost še razširil. V sosednji stavbi je imel trafiko, kjer je prodajal šolske potrebščine. Dovoljenje je imel še za prodajo tobaka in izdelavo cementne kritine. Kakor pred leti njegov oče, je tudi Johann občasno skrbel za dostavo pošte v Kočevje. Kot večina nemško govorečih Koprivničanov je družina Meditz v zimi 1941/42 zapustila Koprivnik ter se  naselila v Leskovcu pri Krškem. V Leskovcu je Johann nadaljeval z gostinsko dejavnostjo do leta 1945. Po vojni se je družina preselila v Ameriko. Johann je doživel visoko starost.
Prednja stran: KK 015_a Zadnja stran:  KK 015_b
Datum obdelave gradiva: 13. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 015/KK