NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:   Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas                                             CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                                                                           Gostilne in birti v Koprivniku  CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 640.43(497.4Koprivnik) MATKO, Matjaž Gostilne in birti v Koprivniku : iz fotografske dediščine       Kočevarjev = Gasthäuser und Wirte in Nesseltal : aus dem           fotographischen Erbe der Gottscheer / [avtor Matjaž Matko ; prevod v nemščino Tomaž Markovič, prevod v kočevarsko narečje Maridi      Tscherne]. - Koprivnik : Zavod za ohranitev kulturne dediščine     Nesseltal Koprivnik, 2010 ISBN 978-961-92496-3-5 1. Gl. stv. nasl. 252772608                     KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            25. 7. 1905 DOGODEK: razglednica ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:  13,8 x 8,8 cm          OPOMBE: večkrat objavljeno v različnih publikacijah. Npr. - Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941, stran 41 -42.  - Matko, Matjaž. Gostilne in birti v Koprivniku, stran 18 – 19. Obstajajo trije ponatisi razglednice!           
Razglednica se je v prvi polovici prejšnjega stoletja pojavljala v dveh inačicah: kolorirana in v črno-beli tehniki. Izdajatelj je verjetno J. Roschitsch, gostilničar iz Koprivnika. Fotografije so nastale okoli leta 1922, njihov avtor je fotograf Josef Dornig starejši iz Kočevja. Na razglednici izstopajo ljudje pred gostilno. Gospod Ernst Stalzer iz Nesselthala je bil dober kronist in jih v svoji vaški kroniki omenja v naslednjem vrstnem redu (od leve proti desni): Johann Meditz, Poljane; Adolf Kump;  Janez Grčman, Koprivnik; Wilhelm Meditz, Poljane; gostilničar Josef Roschitsch z ženo Theresio; in skrajno desno Josef Tramposch, Koprivnik.
Prednja stran: KK 014_a Zadnja stran:  KK 014_b
Datum obdelave gradiva: 12. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 014/KK