NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:   Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                                    BIBLIOFILSKI PODATKI OBJAVLJENO:  Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas                           KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:             22. 5. 1901 DOGODEK:   razglednica narejena v tehniki litografije ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: D. Žagar Fotog., Prezid               DIMENZIJE:   14,1 x 9,2 cm    OPOMBE: Objavljeno v publikaciji. Npr. Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941, stran 28 -29.  D(ragutin) Žagar fotograf. Imel med drugim tudi fotografski atelje v Kočevju!          
Gospa Mary Hiris iz Kočevja 195 je 23. januarja 1901 prejela pozdrave iz Nesselthala od akademske družbe: gospoda Petra Wolseggerja, ravnatelja Gimnazije Kočevje, gospoda Josefa Stalzerja, notarja Tschescharka, notarja dr. Moritza Karnitschnika, jezikoslovca dr. Hansa Tschinkla, gospe M. Tschinkel, gospoda Juliusa Königa, gospe Marije Röthel. Razglednica je kombinacija litografije in fotografije, za kar je zaslužen Dragutin Žagar iz Prezida (Hrvaška), zanimiva pa je tudi zaradi inicialk  E. H. G. – Ehre (Čast), Heimat (Domovina), Gott (Bog) – pozdrava, ki je bil tisti čas značilen za avstro-ogrsko monarhijo.
Prednja stran: KK 011_a Zadnja stran:  KK 011_b
Datum obdelave gradiva: 10. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 011/KK