NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI OBJAVLJENO:   Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                              KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:           natisnjeno leta  1910 DOGODEK: razglednica natisnjena v tehniki litografije ZALOŽNIK: Jahann Röthel, Gottschee (Kočevje) – Graflinden (Knežja lipa)              FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:     13,8 x 8,9 cm OPOMBE:  večkrat objavljeno v različnih publikacijah. Npr. Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941, stran 30 – 31.             
Z nageljčki obkrožen Pozdrav iz Nesselthala podkrepi še nemška zastava, ki šopke rož povezuje z nemškima narodnostnima jedroma: Gottschee (Kočevje) in Nesselthal (Koprivnik). Razglednica je kombinacija kolorirane tehnike (s šablonami) in risane tehnike (vinjete). Je očiten dokaz narodnostnega prebujanja kočevskih Nemcev, ki so že čutili bližanje prve svetovne vojne. Poslana je iz Koprivnika 23. avgusta 1912, založil pa jo je leta 1910 Johann Röthel iz Graflindna (Knežja Lipa). Prevod: Es grüne die Tanne Und wachse das Erz Gott schenke uns allen  Ein fröhliches Herz Zeleni naj jelka se ruda množi, nam pa Bog naj podari veselo srce.                                                                               
Prednja stran: KK 006_a Zadnja stran:  KK 006_b
Datum obdelave gradiva: 10. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 006/KK