NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI OBJAVLJENO:           Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas                                                              CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                                    KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:           natisnjeno leta  1917 DOGODEK: narodno prebudna razglednica ZALOŽNIK: Mathias Rom ml. Kočevje               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    14,0 x 8,9 cm        OPOMBE : večkrat objavljeno v različnih publikacijah. Npr. - Matko, Matjaž.  Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941, stran 20 – 21.              
Zemljepisno   neenotno   kočevsko   pokrajino   so   nemški   geografi   imenovali   po   predelih:   Oberland,   Unterland,   Hinterland,   Hochtal   von Suchen,   Walden   in   Moschnitze.   Na   tem   ozemlju,   ki   se   razprostira   na   800   kvadratnih   kilometrih   površine,   med   Malo   goro   in   Rogom   leži Koprivnik,   po   nemško   Nesselthal.   Razglednico,   ki   je   doživela   več   ponatisov,   je   leta   1917   izdal   Mathias   Rom   ml.   iz   Kočevja. Avtor   verza Josef   Lackner   (Mrimatlsch)   iz   Nesselthala   40   pa   je   poskrbel,   da   ga   je   Mathias   Rom   ml.   natisnil   na   razglednici   in   ji   s   tem   dodal narodnostni pečat. Kočevska dežela v nemški roki niti vihar niti veter, ki bi naj jo vzel.
Prednja stran: KK 002_a Zadnja stran:  KK 002_b
Datum obdelave gradiva: 10. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 002/KK