NASLOVNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:       Gostilne in birti v Koprivniku  CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 640.43(497.4Koprivnik) MATKO, Matjaž    Gostilne in birti v Koprivniku : iz fotografske dediščine       Kočevarjev = Gasthäuser und Wirte in Nesseltal : aus dem           fotographischen Erbe der Gottscheer / [avtor Matjaž Matko ; prevod v nemščino Tomaž Markovič, prevod v kočevarsko narečje Maridi      Tscherne]. - Koprivnik : Zavod za ohranitev kulturne dediščine     Nesseltal Koprivnik, 2010 ISBN 978-961-92496-3-5 1. Gl. stv. nasl. 252772608 KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            okoli leta 1935 DOGODEK:      Pročelje gostilne Herman Lackner ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:     8,6 x 6,2cm    OPOMBE:       objavljeno v publikaciji                             Matko, Matjaž. Gostilne in birti v Koprivniku, stran 24 – 25.                             Original hrani Franc Svetec Kostanjevica.
PROČELJE GOSTILNE IN MESARIJE Po očetovi smrti je postal lastnik hiše Hermann (Herman) Lackner. Pri stricu, gostilničarju in mesarju Hansu Wuchseju, se je izučil za mesarja. Po očetovi smrti je razširil dejavnost na trgovino z usnjem in mesarijo. Pred gostilno sta dobro vidni živilska tehtnica in izvesek ali »cagar«. Ta je bil ponekod zelo preprost, npr. oblanci, ki so viseli nad vrati, drugje pa pločevinast ali železen v obliki grozda in trtnih listov. Napisna tabla je bila na pročelju hiše.  Hiša je bila pred drugo svetovno vojno prenovljena, zamenjano je bilo ostrešje. V vojni vihri je bila hiša delno poškodovana, požgano je bilo ostrešje. Ostanki hiše ter živilska tehtnica še danes  kljubujejo času. Na vogal hiše se naslanja sorodnica Irma Lackner. V gostilni je bila zaposlena kot natakarica in hišna pomočnica. Kadar ni bilo gostov, je pazila na gospodarjevega sina Wernerja, ki stoji pred tehtnico v družbi z domačim psom Jagotom. Poleg Irme je v strežbi delala tudi Hermanova mlajša sestra Ana Lackner. Po poroki z učiteljem Šefmanom se je odselila iz Koprivnika.
Prednja stran: fot002_a
Datum obdelave gradiva: 04. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 002/FOT