NASLOVNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:           Izgubljeni album o fotografu, Kočevju, Kočevski, Kočevarjih in družini Dornig                                                                                                                                              CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana CIP 77.047.1(497.4Kočevje)(084.12) MATKO, Matjaž Izgubljeni album o fotografu, Kočevju, Kočevski, Kočevarjih in družini Dornig / Matjaž Matko.- 1, izd – Kočevje : Bela Svetloba. 2007   ISBN 978.961-92261-0-0     236053248 KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            okoli leta 1935 DOGODEK:      portretna fotografija ZALOŽNIK: Zaščitni žig za legitimac. Sliko Dornig Josip – fotog.               FOTOGRAF: Josef Dornig, mlajši               DIMENZIJE:     6,6 x 8,9 cm    OPOMBE:          objavljeno v publikaciji - Matko, Matjaž. IZGUBLJENI ALBUM O FOTOGRAFU, KOČEVJU, KOČEVSKI IN DRUŽINI DORNIG, poglavje Izgubljeni album Kočevske  stran 65.
Anton Žagar (1902-1972) Po pripovedovanju gospoda Feliksa Žagarja s Trate je oče, ki je bil žandar, od sredine tridesetih let služboval v Koprivniku in Kočevju. Imel je čin narednika, med vojno je bil razrešen službe in je opravljal drug poklic. V ateljeju fotografa Dorniga se je slikal za službeno izkaznico.
Prednja stran: fot001_a
Datum obdelave gradiva: 03. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 001/FOT