Cilji operacije: Osnovni cilj je krepiti lokalno identiteto in zavedanje o pomenu ohranjanja kulturne dediščine s poučevanjem, obnovo, ureditvijo in ohranjanjem kulturne krajine in dediščine.  Operacija prispeva k ohranitvi lokalne identitete, stavbne dediščine in tradicijo tržnic (krošnjarstvo). Cilj je povečati prepoznavnost turistične destinacije ter povezovanje lokalne turistične ponudbe. Z novo operacijo bomo pridobili nove turistične produkte, povečali zanimanje za kulturno dediščino Kočevarjev. Uredili bomo interpretativni center, s katerim bomo povezati znanje in dediščino za potrebe širše skupnosti in lokalnega prebivalstva (socialna izključenost) in promocijo novih turističnih produktov (rodbinske zgodovine; raziskati deželo prednikov, poiskati rodbinske vezi in predvsem ohranjati dediščino Kočevarjev). Glavne aktivnosti: Aktivnosti operacije bodo potekale od maja do oktobra 2018. Prvi sklop poleg odkupa stavbne dediščine in etnoloških predmetov (120 let starega kozolca toplarja) predstavlja umestitev predelanega kozolca v funkcionalno stanje za potrebe dediščinskega turizma (medijske predstavitve, multikulturni dogodki, interdisciplinarni status, predstavitev kulturnega izročila lokalnega prebivalstva, in trajnostni razvoj podeželja). Uredili bomo objekt, imenovan  interpretativni center na površini 40 m2, obsega zasteklitev in ureditev 100 m2 dvorišča. Uredili bomo digitalizacijo lokalne zbirke Koprivnika, približno 100 enot kartofilijskega gradiva in posameznih dokumentov z vsebino (podnaslovitev in opis gradiva v tekstovni obliki) med obdobjem 1897 – 1950 za odkrivanja družinskih korenin, rodoslovje, geneologija, familypages, on-line druženje sorodnikov. Zavedanje o ohranjanju kulturne dediščine se prenese na pridobitev funkcionalnih znanj, izvedba delavnic za ohranjanje stavbne dediščine „Izdelajmo si svoj kozolec“ in izvedba tržnih dnevov „Mobi branjevka“ promocijo lokalnih blagovnih znamk, lokalno pridelana hrana, predstavitev ohranjanja tradicije tržnice z ročnim vozičkom ali ciza ali Potočnikov voziček iz 19.stoletja. V projektu sodelujeta partnerja Zadruga Zakladi Kočevske in Razvojni center Ribnica. Pričakovani rezultati operacije: Dediščina Kočevarjev, nekoč in danes je interpretativna operacija s poudarkom na dediščini Kočevarjev, oziroma apliciranje nekega preteklega časa nadgrajenega z ohranjanjem dediščine. Z ureditvijo interpretativnega centra bomo nadaljevali z ohranjanjem kulturnega izročila, revitalizacijo stavbne dediščine in dodanih novih vsebin. Uredili bomo digitalizacijo arhivskega gradiva, kar predstavlja dediščinski turizem vpet med lokalno identiteto in novimi digitalnimi vsebinami. Delavnice in tržni dnevi se navezujejo na povezavo ohranjanja kulturne dediščine staroselcev s sodobnim pridihom oziroma neko novo dodano vrednostjo. Izvedbene delavnice vsebujejo tržni pristop, ki se prepleta z ohranjanjem kulturne dediščine (havziranje). Ciljne skupine: D igitalizacija lokalne zbirke Koprivnika v  je namenjena ciljnim skupinam: učencem OŠ, dijakom, študentov in upokojencem, invalidom, pripadnikom etnične skupnosti Kočevarji. Rokodelski center iz Ribnice z delavnicami prispeva k medgeneracijskem povezovanju in sodelovanju, delavnice za mlajše, otroke iz vrtca in starejšo populacijo, oskrbovanci doma starejših občanov. Zadruga Zakladi Kočevje v projektu nastopa s tremi  (Tržni dnevi) v Ribnici, Kostelu, Kočevju in zaključni predstavitvi v Koprivniku na temo funkcionalnih znanj za osebnostni razvoj in razvoj človeških virov. Ciljne skupine so starejše osebe nad 55 let, ženske, mlajši pod 30 let in otroci z motnjo v duševnem razvoju.
NAZIV OPERACIJE Dediščina Kočevarjev, nekoč in danes VLAGATELJ (naziv vlagatelja)/prijavitelj/nosilec operacije/vodilni partner Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik PARTNERJI (naziv partnerja/ev) Zadruga Zakladi Kočevske, lokalna samooskrba, z.o.o.,  socialno podjetje, Javni zavod rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, Muzejsko in Galerijsko dejavnost
Zavod Nesseltal Koprivnik Koprivnik 13, 1330 Kočevje
Matjaž: 031-637-022 Darka: 040-812-087
Darka Matko